Home. Sun Taijiquan. Sun Family. David Martin. Carl Bateman. U K Instructors. Gallery. China Training. Training. Links.

Please contact Carl Bateman, 01332 553365 or email suntaichi@outlook.com for details

Sun Lu Tang

Sun Jian Yun

Top Left and Clockwise:

Sword training with Master Zhang Zhen-hua.

Double Punch in 97 Step Form

Master Zhang Da Hui presents Teacher Sun’s book to Dave and Carl

Push Hands practice with Master Zhang Zhen-hua

Carl  tunes in to Master Zhang Da Hui’s Taijiquan form

Two Person Sword practice with Master Zhang Zhen-hua

Instructors receive their certificates from David Martin

90 year old Xing Yi Sifu Sun Chao Dong who we met in a park in Beijing

Master Bai Pu Shan plays impromptu Push Hands with Carl, watched by Dave

Master Liu Shun Chu tests San Ti Shi